Thứ hai,20/05/2024
Chào mừng đến với website của trường THCS Lê Hồng Phong Quy Nhơn

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2019-2020

thcslehongphong 18/01/2020 Lượt xem:142

PHÒNG GD&ĐT QUY NHƠN

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

Số:   78/QĐ – THCS LHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn , ngày  30  tháng  08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng

Tài sản công của Trường THCS Lê Hồng Phong

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

 

– Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 26/05/2014 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc giao quyền tự chủ trường THCS Lê Hồng Phong.

– Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-GDĐT ngày 28/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Quy Nhơn về việc giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2019;

– Căn cứ các quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước ban hành;

– Căn cứ kết quả thảo luận và đã thống nhất ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ trong Hội đồng sư phạm nhà trường ngày  30  tháng 08 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng trong chi tiêu quản lý hành chính và chi nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện chế độ, chính sách chi cho con người và chế độ chi tiêu tài chính trong phạm vi nguồn kinh phí hoạt động được giao.

Điều 2 : Quy chế chi tiêu nội bộ này được áp dụng đối với nội bộ Trường THCS Lê Hồng Phong kể từ ngày 01 tháng  09 năm 2019.

           Điều 3 : Ban giám hiệu, kế toán đơn vị, các bộ phận chức năng liên quan và toàn thể cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 Nơi gửi:                                                                                                                             Lê Thanh Thủy

– Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH (để báo cáo)

– Kho bạc NN Thành phố (để kiểm soát chi)

– Như Điều 3 (để thực hiện)                                                                                                                

      – Lưu VT                           

 

Link văn bản đầy đủ:  

https://drive.google.com/file/d/1p8SsFssfyieeuO8HUErP8FKBbo44UmXX/view?usp=sharing

2020-01-18T07:44:23+00:00